Autenticitatea lucrării de gradul I – aspecte juridice

Autenticitatea lucrării de gradul didactic I este o cerință morală elementară și esențială. Dar întâi de toate, autenticitatea lucrării este o cerință de ordin JURIDIC. Deoarece problema plagiatului a fost abordată într-un alt articol, ne propunem să vă semnalăm precizările legislative legate de lucrarea de gradul I care fac referire la utilizarea surselor de informație și la autoratul lucrării.

Conform OM 5561/2011, art 35, alin (11):

”Depunerea lucrărilor metodico-științifice se face la instituțiile de învățământ - centre de perfecționare până la data de 31 august a anului școlar următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

a) lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.”

Așadar, lucrarea pe care o elaborați trebuie să reprezinte efortul dumneavoastră personal, dedicat exclusiv acestei activități. Lucrarea nu poate fi folosită dacă a mai fost utilizată în alt context – de exemplu la licență, dacă aparține altcuiva sau dacă este plagiată.

Declarația de autenticitate este o declarație pe propria răspundere. În privința ei, Codul penal din 2014 precizează, la Capitolul III, FALSURI ÎN ÎNSCRISURI, Art. 292, despre Falsul în declaraţii, că: ”Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Sursa: LegeAZ.net

Verificarea autenticității lucrării este posibilă prin introducerea textului lucrării de pe CD, în format PDF, într-unul din programele de detectare a plagiatului pe care le-am menționat în articolul dedicat acestui subiect.

Echipa Grade Didactice